Cuma , 8 Mayıs 2015
Anasayfa » Manşet » Öcalan’ın manifestosu Mülkiye’de sınav sorusu oldu
Öcalan’ın manifestosu Mülkiye’de sınav sorusu oldu

Öcalan’ın manifestosu Mülkiye’de sınav sorusu oldu

Abdullah Öcalan’ın PKK’nın kuruluş manifestosu olarak 1978’de kaleme aldığı metin, Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde final sınavı sorusu oldu. Tür­ki­ye­’de Si­ya­sal Ha­yat ve Ku­rum­la­r dersinin öğretim üyesi Barış Ünlü, “Kürt ve Er­me­ni me­se­le­le­ri­nin mo­dern Tür­ki­ye ta­ri­hi­ne etkisi dersimizde işleniyor. O soru da Öca­lan’ın 1970’ler­deki gö­rüş­le­riy­le, 2012’de ce­za­evin­de yazdığı bir metnin karşılaştırılması üzerinden Kürt meselesinin tartışılmasıdır” dedi.
ders

Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nde Abdullah Öcalan’ın 1978 ta­rih­li “Kür­dis­tan Dev­ri­mi­nin Yo­lu Ma­ni­fes­to­su­” sınav sorusu oldu.

Türkiye’nin önemli siyasi figürlerinin yetiştiği Siyasal Bilgiler Fakültesi (SBF), tarihi adıyla Mülkiye’de, bir dönem bu okulda okumuş Abdullah Öcalan’ın yazdığı ve PKK’nın kuruluş manifestosu olarak da bilinen metin, sınavda soruldu.

9 Ocak 2015 ta­ri­hin­de ya­pı­lan “Tür­ki­ye­’de Si­ya­sal Ha­yat ve Ku­rum­la­r” isim­li der­sin öğretim görevlisi Barış Ünlü, fi­nal sı­na­vın­da öğrencilerine şu soruyu sordu:

“Ab­dul­lah Öca­la­n’­ın yaz­mış ol­du­ğu, 1978 ta­rih­li ‘Kür­dis­tan Dev­riminin Yo­lu Ma­ni­fes­to­su­’ baş­lık­lı bro­şür ile 2012 ta­rih­li ‘Or­ta­do­ğu­’da Ye­rel Sis­tem İn­şa­sı Ola­rak De­mok­ra­tik Mo­der­ni­te­’ baş­lık­lı ya­zı­yı, sö­mür­ge, ulus dev­let, dev­rim­ci şid­det, de­mok­ra­si gi­bi kav­ram­la­ra/ol­gu­la­ra olan yak­la­şım­la­rı bağ­la­mın­da kı­yas­la­yı­nız. Bu­nu, ara­da ge­çen 34 yıl bo­yun­ca Dün­ya­’da ve Tür­ki­ye­’de ya­şa­nan de­ği­şim­le­ri ve Kürt ha­re­ke­ti­nin Kürt top­lu­mu­nun ya­şa­dı­ğı dö­nü­şüm­le­ri içe­re­cek şe­kil­de ya­pı­nız.”

ÖCALAN

‘DERSTE KÜRT MESELESİNİ İŞLİYORUM’

Bu olayın Vahdet gazetesinde yer almasından sorna sosyal medyada Barış Ünlü’ye tepki gösterenler ve destek çıkanlar kampanya başlattı.

KÜRDİSTAN

Gazeteye konuşan Ba­rış Ün­lü, ders­ler­de Öca­lan pro­pa­gan­da­sı­nın ya­pıl­ma­dı­ğı­nı söyledi. Der­sin içe­ri­ği­ne ken­di­le­ri­nin ka­rar ver­di­ği­ni, sı­nav­da da oku­ma­lar ve an­la­tı­lan­lar üze­ri­ne so­ru­la­rın so­rul­du­ğu­nu be­lir­ten Ün­lü, şu açıklamayı yaptı: “Tür­ki­ye’de Si­ya­sal Ha­yat ve Ku­rum­la­rı der­si, Kürt ve Er­me­ni me­se­le­le­ri­nin mo­dern Tür­ki­ye ta­ri­hi­ni na­sıl şe­kil­len­dir­di­ği, na­sıl et­ki­le­di­ği üze­ri­ne bah­se­di­len bir ders. O ders­te an­la­tı­lan­lar, Kürt ve Er­me­ni me­se­le­le­riy­le il­gi­li olan o so­ru da Ab­dul­lah Öca­lan’ın 1970’ler­de PKK’nın or­ta­ya çık­tı­ğı gö­rüş­le­riy­le, 1978 yı­lın­da şu an 2012’de ce­za­evin­de ge­liş­tir­di­ği bir ya­zı­nın mu­ka­ye­se­si üze­ri­ney­di. Tür­ki­ye’de Kürt so­ru­nu­na na­sıl dö­nüş­tü­ğü­nü, bu dö­nü­şü­mü na­sıl et­ki­le­di­ği­dir. Der­sin ko­nu­suy­la bağ­lan­tı­lı bir so­ru­dur. Ben pro­pa­gan­da yap­mı­yo­rum, Kürt me­se­le­si­ni an­la­tı­yo­rum.”

(DİHA)

Etiketler: